Jord & Skog

Jordbruk

Det småbrutna jordbrukslandskapet i den här delen av landet har en lång tradition av olika slags djurhållning, främst nötkreatur, som sägs gå mycket långt tillbaka i tiden (6 000 år!). Jordarna är lätta (mull/morän) och mycket steniga vilket kan avläsas i omfattande stenmurar i landskapet. Vallodlingen dominerar men det odlas också spannmål till foder för djuren.

Jordbruket på Vinsarps säteri är i huvudsak utarrenderat till några av traktens lantbrukare, två olika mjölkproducenter och en köttproducent. Själva har vi en mindre fårbesättning, cirka 30 tackor, som sköter naturvården i anslutning till gården och håller landskapet öppet.

Jordbruket utgör idag cirka 170 ha åker- och betesmark.

Foto; Mikaela Wiede

 


 

Skogsbruk

Vinsarps säteri med utgårdar omfattar cirka 800 ha produktiv skogsmark med bland annat mycket fina granmarker och en medelbonitet på 9 m3sk/ha. Lövskogen motsvarar cirka 20 % av den totala skogsarealen. Vi har ett antal anlagda ädellöv bestånd, en del fortfarande i hägn, och vi har också satsat på bestånd av både hybridasp och hybridlärk. Försök görs även med tall föryngringar. Vår strävan är en ståndorts anpassning i skogsbruket och att öka löv inslaget men också att skapa naturliga blandskogar och en naturlig variation. Frivilliga avsättningar till naturvården har gjorts i ett antal naturvårdsavtal och nyckelbiotoper. Vi försöker även i vår skogsskötsel gynna det jaktbara viltet och därmed den biologiska mångfalden. Naturhänsyn i skogsbruket är vår ledstjärna!
Skogsvården sköts numera i egen regi och vi är även självverksamma i gallring och mindre slutavverkningar med en traktorprocessor (Hypro 755) och en skotarvagn (Moheda 15 ton), men de större avverkningarna utförs av fristående lokala entreprenörer.

Vårt mål är att avverka i gallring och slutavverkning cirka 4 000 m3sk årligen.

Skogsbruket är certifierat enligt FSC och PEFC.       

Skogens miljövärden

Naturvårdshuggningar har i år (2022) genomförts i gamla hagmarker belägna vid sjön Lönnern, där framför allt inväxande  gran har huggits bort och ordinärt löv har röjts och gallrats till förmån för ädellöv, asp och tall. Stöd har utgått från Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landskapsutveckling)

Målbild

En mycket varierad skog med stor spridning av ålder, diameter och täthet. Bevara ett påtagligt inslag av äldre träd av främst ek, asp och tall som står relativt öppet och solbelyst. I övriga delar gynna ett glest, yngre trädskikt med främst ek, tall, asp och björk samt enstaka rönn, sälg, vildapel och lärk. Hasselbuketter på en del av området och kantzonen mot sjön med klibbal fri från gran. Mängden död ved är påtaglig i delar av området. Kulturlämningen (fångstgropen) framröjd och ren från buskar och ris.

 

 

 

 

Läs mer om våra verksamheter