Jord & Skog

Jordbruk

Det småbrutna jordbrukslandskapet i den här delen av landet har en lång tradition av olika slags djurhållning, främst nötkreatur, som sägs gå mycket långt tillbaka i tiden (6 000 år!). Jordarna är lätta (mull/morän) och mycket steniga vilket kan avläsas i omfattande stenmurar i landskapet. Vallodlingen dominerar men det odlas också spannmål till foder för djuren.

Jordbruket på Vinsarps säteri är i huvudsak utarrenderat till några av traktens lantbrukare, två olika mjölkproducenter och en köttproducent. Själva har vi en mindre fårbesättning, cirka 30 tackor, som sköter naturvården i anslutning till gården och håller landskapet öppet.

Jordbruket utgör idag cirka 170 ha åker- och betesmark.

Foto; Mikaela Wiede

 


 

Skogsbruk

Vinsarps säteri med utgårdar omfattar cirka 800 ha produktiv skogsmark med bland annat mycket fina granmarker och en medelbonitet på 9 m3sk/ha. Lövskogen motsvarar cirka 20 % av den totala skogsarealen. Vi har ett antal anlagda ädellöv bestånd, en del fortfarande i hägn, och vi har också satsat på bestånd av både hybridasp och hybridlärk. Försök görs även med tall föryngringar. Vår strävan är en ståndorts anpassning i skogsbruket och att öka löv inslaget men också att skapa naturliga blandskogar och en naturlig variation. Frivilliga avsättningar till naturvården har gjorts i ett antal naturvårdsavtal och nyckelbiotoper. Vi försöker även i vår skogsskötsel gynna det jaktbara viltet och därmed den biologiska mångfalden. Naturhänsyn i skogsbruket är vår ledstjärna!
Skogsvården sköts numera i egen regi och vi är även självverksamma i gallring och mindre slutavverkningar med en traktorprocessor (Hypro 755) och en skotarvagn (Moheda 15 ton), men de större avverkningarna utförs av fristående lokala entreprenörer.

Vårt mål är att avverka i gallring och slutavverkning cirka 4 000 m3sk årligen.

Skogsbruket är certifierat enligt FSC och PEFC.       

 

Läs mer om våra verksamheter